Umiem Pływać 2019

umiemplywacmini

Kolejna edycja projektu „Umiem Pływać” ruszyła 1 lutego 2019 roku i została podzielona na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się tuż po feriach zimowych i skończy się wraz z końcem roku szkolnego – 21 czerwca, drugi etap potrwa od 2 września do 6 grudnia 2019 r.

Chęć nauki pływania zgłosiło ponad 120 Gmin i blisko 17 tys. dzieci.  W I etapie, tj. do końca czerwca 2019 roku mamy możliwość przeszkolenia ok. 6700 dzieci.

Zapytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres mailowy: programy@dips.pl, tel. kom 666 871 737

 • Projekt kierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej
 • Obejmuje zajęcia na basenie w wymiarze 20 godzin lekcyjnych lub 10 zajęć po 90 min w przypadku gmin korzystających z transportu.
 • Zajęcia mają mieć charakter pozalekcyjny i pozaszkolny.
 • Grupy liczące nie więcej niż 15 osób.

 

Dolnośląska Federacja Sportu na podstawie konkursu ogłoszonego przez MSiT była również realizatorem programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w latach
2014 – 2018  na terenie województwa dolnośląskiego.

Operator wojewódzki: Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu
Zespół projektowy: Maja Kijas, Mateusz Dukiel
tel: 666 871 737
e-mail: programy@dips.pl


Projekt „Umiem Pływać 2018” ruszył 1 lutego 2018 roku i został podzielony na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się tuż po feriach zimowych i skończy się wraz z końcem roku szkolnego – 22 czerwca, drugi etap potrwa od 1 września do 1 grudnia 2018.

Chęć nauki pływania zgłosiło 114 Gmin i blisko 16 906 dzieci.  W I etapie, tj. do końca czerwca 2018 roku mamy możliwość przeszkolenia ok. 6600 dzieci.

 • Projekt kierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej
 • Obejmuje zajęcia na basenie w wymiarze 20 godzin lekcyjnych lub 10 zajęć po 90 min w przypadku gmin korzystających z transportu.
 • Zajęcia mają mieć charakter pozalekcyjny i pozaszkolny.
 • Grupy liczące nie więcej niż 15 osób.

Dolnośląska Federacja Sportu na podstawie konkursu ogłoszonego przez MSiT była również realizatorem programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w latach 2014-2017  na terenie województwa dolnośląskiego.źródło: www.sportgame.com.pl


W roku 2014 współpracowało z nami 81 dolnośląskich Gmin. Zaangażowane w projekt zostały 32 pływalnie. Przy pomocy środków finansowych MSiT i UMWD,  dzięki wspólnej pracy Gmin, Szkół, pływalni oraz zaangażowaniu rodziców, opiekunów i instruktorów nauczyliśmy pływać prawie 8 500 dzieci. W 2015 z projektu skorzystało 9 835 dzieci ze 101 Gmin Dolnego Śląska, natomiast w roku 2016 współpracowaliśmy z 99 gminami oraz 3 stowarzyszeniami i przeszkoliliśmy 6163.


 1. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

Projekt powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ  jest adresowany do uczniów klas I –  III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

 

 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

 1. PODSTAWA PRAWNA

– Art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 405 i poz. 1356);

– Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290), które określa warunki i tryb przyznawania dofinansowania na prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych dla uczniów.

III. OPIS PROJEKTU

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, w formie zajęć sportowych dla uczniów, będzie realizowany w 2016 roku.

Minister Sportu i Turystyki rekomenduje organizowanie i prowadzenie zajęć na krytych pływalniach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie testu (arkusza sprawdzającego).


Projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki