Arkadiusz Zagrodnik nowym Przewodniczącym Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, która została powołana 10 lipca br. na trzyletnią kadencję, przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjny. Członkowie Rady wybrali ze swojego składu prezydium:
• przewodniczącego – spośród członków Rady zgłoszonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe – Arkadiusza Zagrodnika, 
• wiceprzewodniczącego – spośród członków Rady zgłoszonych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego – Tomasza Pilawkę,
• wiceprzewodniczącego – spośród członków Rady zgłoszonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Jarosława Perdutę,
• sekretarza – Roberta Adacha.

W kolejnej części członkowie Rady po dyskusji nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”, przyjęli uchwałę w sprawie pozytywnej oceny projektu programu współpracy. Podczas posiedzenia powołano również Zespół ds. interwencji, którego zadaniem będzie udzielenie pomocy i wyrażanie opinii w sporach między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.