Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Pan Prezydent Wrocławia zamierza uhonorować wrocławskich sportowców nagrodami oraz stypendiami za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2017 roku, w dyscyplinach olimpijskich oraz pozostałych dyscyplinach, a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski, zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: 
Biuro Sportu i Rekreacji
ul. G.Zapolskiej 4
III piętro, pok. 329

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek – piątek 7:45—15:45

Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody składa klub sportowy, stowarzyszenie lub właściwy związek sportowy w terminie do 31 stycznia każdego roku, za wyniki osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym będącym członkami stowarzyszeń działających w sferze kultury fizycznej lub klubów sportowych, których siedzibą jest Gmina Wrocław. Nagrodę i wyróżnienia przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. 

Za osiągnięcia w danym roku osoba fizyczna lub trener może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

 1. zdobycie medalu w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games, Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Uniwersjadzie w indywidualnych, drużynowych i zespołowych dyscyplinach sportowych objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, Światowych Igrzysk Sportowych The World Games, Igrzysk Głuchych oraz w pozostałych dyscyplinach nie objętych programem tych imprez sportowych;
 2. ustanowienie rekordu w imprezach, w których mowa w pkt 1;
 3. zdobycie medalu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata lub Europy, a w pojedynczych edycjach Pucharu Świata lub Europy za zdobycie medalu tylko w przypadku bardzo wysokiego poziomu imprezy sportowej, po rozpatrzeniu przez Prezydenta Wrocławia;
 4. wielokrotne (nie mniej niż trzykrotne) zdobycie tytułu Mistrza Polski.

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR XLVIII/1131/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek zawierający:
  – dane osobowe  zawodnika i jego trenera
  – informację dotyczącą wnioskodawcy
  – informację o osiągnięciu wraz z potwierdzeniem wyniku oraz z uzasadnieniem wniosku
 • oświadczenie osobowe

Sportowy Program Stypendialny

Wniosek  o  przyznanie stypendium za wyniki  osiągnięte  w roku poprzedzającym złożenie wniosku, składa osoba fizyczna, klub sportowy, stowarzyszenie lub właściwy związek sportowy w terminie do 31 stycznia każdego roku.
Stypendia mogą być przyznawane uczniom lub studentom będącymi członkami  stowarzyszeń  działających  w  sferze  kultury fizycznej, lub klubów sportowych, których siedzibą jest Gmina Wrocław.
Stypendium przyznaje się za osiągnięciu uzyskane w  roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

Stypendium może być przyznane za zdobycie medalu w:

 • Mistrzostwach Polski, 
 • Akademickich  Mistrzostwach  Polski,
 • Akademickich Mistrzostwach Europy  
 • Akademickich  Mistrzostwach  Świata  

w indywidualnych, drużynowych i zespołowych dyscyplinach sportowych.

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR XLVIII/1131/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek,
 • oświadczenie osobowe,
 • potwierdzenie z właściwego związku sportowego uzyskanego wyniku.

Informacje znajdują się także na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia: 

Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 

Stypendia sportowe – sportowy program stypendialny 

Załączniki:

Uchwała nr XLVIII.1131.17 z 23.11.2017 r.
Pismo do DFS z 05.01.2018
Zał nr 1 Wniosek
Zał nr 2 Oświadczenie osobowe-sport-nagrody,wyróżnienia
Zał nr 3 Oświadczenia osobowe-sport-stypendia