Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2010 roku

W nawiązaniu do informacji o sporządzaniu planów szkoleniowych na rok 2010 informujemy, że w trakcie realizacji programu dopuszcza się korektę terminu i miejsca realizacji akcji szkoleniowych.  Najpóźniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczęciem akcji należy złożyć do DFS pisemny wniosek ew. e-mail szkolenie@sport.wroclaw.pl z merytorycznym uzasadnieniem zmian.

Zmiana zostaje przyjęta do realizacji dopiero po akceptacji Kierownika Wyszkolenia DFS.

W przypadku niedostarczenia w terminie 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem zadania ww. wniosku lub dokumentacji DFS uznaje, iż akcja nie będzie organizowana, a środki finansowe przeznaczone na ten cel zostają przesunięte do rezerwy, bez możliwości ponownego wykorzystania przez tą samą dyscyplinę.

Prosimy składać zapotrzebowanie na „BADANIA” i „SPRZĘT SPORTOWY” niezbędny do szkolenia kadr wojewódzkich juniorów na rok 2010.
Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania podnoszenia kwalifikacji (po zatwierdzeniu przez M S i T)
Wnioski prosimy składać w terminie do dnia 29.01.2010 r.

Kierownik Wyszkolenia DFS
Paweł Olszański

Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego