Projekt Multisport

multisport

Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.

Załączniki zawiązane z projektem Multisport znajdują się w zakładce Regulaminy, druki.

Minister Sportu i Turystyki rekomenduje organizowanie i prowadzenie w okresie marzec – grudzień 2014 (z przerwą wakacyjną), systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 15-20-osobowych.

Więcej na stronie www.msport.gov.pl