JuniorSport

Projekt JuniorSport (dawniej MultiSport) realizowany był w latach 2014 – 2016


 

Projekt JUNIORSPORT

 

Operator wojewódzki: Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu
Zespół projektowy: Maja Kijas, Paweł Tadeuszyk
tel: 666 871 737
e-mail: programy@dips.pljuniorminiIdeą projektu „JuniorSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Program „JuniorSport” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Możemy tego dokonać poprzez szereg działań, mających przede wszystkim zapoznać dzieci i młodzież z różnymi sportami, zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach w-f.

Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.

W 2015 roku program prowadzony jest w okresie luty – grudzień (z przerwą wakacyjną), w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdej grupie, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 15-20-osobowych.

Dzięki udziałowi w programie:

  • uczniowie mają szansę na uczestnictwo w atrakcyjnych, bezpłatnych zajęciach sportowych,
  • nauczyciele i trenerzy uzyskują możliwość rozwoju zawodowego oraz prowadzenia dodatkowych zajęć,
  • szkoły mogą poszerzać ofertę sportową dla uczniów,
  • kluby otrzymują wsparcie w procesie naboru oraz identyfikacji talentów sportowych.

Założenia organizacyjne

Blok 1 Zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki itp., jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość.

Blok 2 Gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej.

Blok 3 Sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

 Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 x 90 minut w tygodniu. w grupach 15-20 osobowych.

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Struktura realizowanych zajęć kształtuje się następująco:

Jednocześnie Minister Sportu i Turystyki rekomenduje, aby przy realizacji programu sportowego uwzględnić możliwość wykorzystania poradnika metodycznego dedykowanego dla projektu JuniorSport, który dostępny jest w wersji elektronicznej (w formacie PDF), na stronie internetowej MSiT oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

 

Operator wojewódzki: Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu
Zespół projektowy: Maja Kijas, Paweł Tadeuszyk
tel: 666 871 737
e-mail: programy@dips.pl