SKS

W dniu 21 czerwca 2024 roku Dolnośląska Federacja Sportu ostatecznie zakończyła realizację programu Szkolny Klub Sportowy 2024, realizowanego od 2018 roku. Wyłączona została możliwość edytowania dziennika elektronicznego programu SKS dla nauczycieli z województwa dolnośląskiego.

Zamykając Program Szkolny Klub Sportowy dziękujemy Państwu za ten rok, a w wielu przypadkach za wieloletnią współpracę. Mamy nadzieję, że Wy również dobrze oceniacie nasze wspólne starania. W nowym roku szkolnym nie będziemy już realizować tego programu, zatem wszelkie pytania prosimy kierować do nowego operatora.

Ogromnie dziękujemy za zaangażowanie oraz wszelkie działania służące zwiększeniu aktywności fizycznej uczniów dolnośląskich szkół.


SKS 2024

Dolnośląska Federacja Sportu, jak co roku od 2017 r. realizować będzie jako Operator Wojewódzki, projekt Szkolny Klub Sportowy, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.

Celem programu:

1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zadania programu:

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej                     w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub  w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu,w grupach minimum 15 osobowych przez nauczycieli szkół na Dolnym Śląsku.

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci                        i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników. W jednej szkole, do której uczęszcza do 300 uczniów mogą być prowadzone jedna lub dwie grupy.   W szkołach do których uczęszcza więcej niż 300 uczniów mogą być prowadzone od jednej do trzech grup. 

Zapytania prosimy kierować pod adres mailowy: sportfederacja@gmail.com, tel. 666 871 737Szkolny Klub Sportowy 2020
Informujemy, że Ministerstwo Sportu ogłosiło dzisiaj, tj. 16 stycznia, wyniki konkursu na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2020. W wyniku tego bardzo pomyślnego rozstrzygnięcia możemy rozpocząć zajęcia w ponad 1300 grupach zgłoszonych do programu w województwie dolnośląskim, których prowadzący wysłali druki umów-zleceń. Zajęcia mogą się rozpocząć od 16.01.2020 roku.

Załączamy listę szkół oraz grup przyjętych do projektu w 2020 roku – PRZYJĘTE SZKOŁY

Otrzymaliśmy także od Instytutu Sportu – Operatora Ogólnopolskiego Programu SKS specjalną wersję filmu SKS – Dobry Wybór z zaproszeniem do udziału w zajęciach w 2020 r. www.facebook.com/szkolnyklubsportowy/

Dokumenty znajdują się w zakładce Dokumentacja SKS 2020


Szkolny Klub Sportowy 2019 

Z przyjemnością informujemy, że  Ministerstwo Sportu i Turystyki, finansujące program, rozstrzygnęło konkurs na realizatorów: wojewódzkich i ogólnopolskiego, programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY w 2019 roku. Tak jak w ubiegłym roku operatorem w naszym województwie będzie Dolnośląska Federacja Sportu, która przy realizacji programu będzie ściśle współpracować ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.
Wyższa, niż w ubiegłym roku kwota przeznaczona na program pozwala na realizację zajęć w 1324 grupach, które zgłosiły się do programu – tutaj wykaz przyjętych grup. Pierwsze zajęcia mogą się odbyć już 21.01.2019 i będą mogły być organizowane także w okresie ferii zimowych.
Prosimy nauczycieli, którzy realizować będą program o pilne zapoznanie się z Listem do nauczycieli oraz dokumentami regulującymi działanie programu w naszym województwie oraz o jak najszybsze odesłanie nam umowy zlecenia (termin do 24.01.2019) oraz o rozpoczęcie działań w Dzienniku elektronicznym, który zostanie uruchomiony 21.01.2019 roku.

ŻYCZYMY POWODZENIA W REALIZACJI TEGO BARDZO POTRZEBNEGO PROGRAMU

List do nauczycieli
Grupy przyjęte
Wzór oświadczenia sks
Wzór wypełnionej umowy
Załącznik do umowy zlecenia SKS 2019
Warunki realizacji programu 2019
Umowa zlecenie sks 2019 I etap – pdf.
Umowa zlecenie sks 2019 I etap – doc.

Ubezpieczenie SKS


Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do programu SKS 2018.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że po raz drugi Dolnośląska Federacja Sportu współpracująca ze Szkolnym Związkiem Sportowym składa wniosek na koordynację programu Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim w 2018 roku.
Ukazało się ogłoszenie konkursowe w związku z czym rozpoczynamy rekrutację szkół i grup do programu. Prosimy o zapoznanie się z treścią List do Dyrektorów Szkół, który został wysłany drogą mailową oraz treścią założeń programu na 2018 rok.

Zgłoszenia szkół przyjmujemy na obowiązujących drukach w nieprzekraczalnym terminie do 8.01.2018 roku

Wymagane dokumenty – podpisany i podbity skan zgłoszenia z pliku Word oraz plik Excel należy przesłać na adres mailowy: programy@dips.pl do 8 stycznia 2018 r.

DOKUMENTY

Prosimy NIE przesyłać zgłoszeń pocztą tradycyjną – akceptowane będą jedynie zgłoszenia mailowe

SKS 2017


Dolnośląska Federacja Sportu informuje, że w związku z rozstrzygnięciem konkursu na operatorów wojewódzkich programu Szkolny Klub Sportowy, Ministerstwo Sportu i Turystyki zwiększyło dotację na ten cel dla naszego województwa. Pozwoliło to na utworzenie na Dolnym Śląsku dodatkowych grup ćwiczebnych.

Łącznie w projekcie uczestniczy aktualnie 1101 grup z 168 gmin województwa dolnośląskiego.

W załączeniu zamieszczamy aktualna listę przyjętych grup, którymi opiekować się będzie zespół Dolnośląskiej Federacji Sportu oraz oddzielnie listę grup, które będą pod nadzorem zespołu Szkolnego Związku Sportowego.


Oczekujemy od nauczycieli przeprowadzenia do 31 listopada 2017 r. – 70 godzinnych zajęć z grupą minimalnie 15 osobową.

Zajęcia mogą być prowadzone maksymalnie 3 razy w tygodniu w ramach odrabiania zajęć lub odrobienia „na zapas”, w przypadku gdy wiedzą Państwo, że w późniejszym terminie część zajęć może się nie odbyć.

NIE MOŻNA natomiast łączyć zajęć w bloki 2-3 godzinne. Dla jednej grupy na 1 dzień przewidziana jest maksymalnie 1 h zajęć.

Dane kontaktowe:

Dolnośląska Federacja Sportu
Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
tel. 666 871 737
e-mail: programy@dips.pl
www.sport.wroclaw.pl

Dane kontaktowe:

Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”
Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
tel. 71 367 33 15/16
e-mail: dolnoslaskiszs@gmail.com
www.dolnoslaski.szs.pl

Natychmiast po otrzymaniu zgody z MSiT zawiadomimy zainteresowane szkoły i organy prowadzące szkoły o możliwości rozpoczęcia zajęć.
Ewentualne pytania dotyczące programu prosimy kierować zgodnie z podanym wyżej przydziałem do odpowiednich jednostek.


2013__logo_ministerstwo_sportu_i_turystykiInformujemy, że od stycznia 2017 roku w całej Polsce, i w naszym województwie oczywiście także, będzie działał nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. Do wszystkich szkół w naszym województwie, pocztą kuratoryjną, został wysłany mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim.

Program polega na umożliwieniu powstania jednej lub dwóch grup w każdej szkole i prowadzeniu z nimi sportowych zajęć  pozalekcyjnych. Nauczyciel wychowania fizycznego, który będzie prowadził te zajęcia będzie otrzymywał wynagrodzenie z MSiT.

Druki zgłoszeniowe muszą zostać odesłane do dnia 10.12.2016 roku drogą mailową.

PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POCZTĄ TRADYCYJNĄ.

W skrócie informujemy, że:
1. Dla szkół program przewiduje sfinansowanie płacy nauczyciela 35 tygodni x 2 godziny x 40 zł brutto oraz nie przewiduje pokrywania żadnych innych kosztów przez szkoły
2. Dla organów prowadzących szkoły obowiązkowa jest deklaracja o nieodpłatnym udostępnieniu obiektu i sprzętu na zajęcia oraz symboliczna opłata w wysokości 40 zł od grupy.

Zapraszamy do zgłaszania Waszych grup.

Ważne informacje zebrane na podstawie najczęstszych pytań:

– za pełne zgłoszenie uznaje się podbity SKAN zgłoszenia (znajdujący się w pliku Word) oraz edytowalny plik Excel (nie skan)
– zespoły szkół zgłaszać mogą po 2 grupy dla każdego typu szkoły – np. osobno 2 dla gimnazjum i 2 dla szkoły podstawowej
– każda grupa powinna wziąć udział w 70 zajęciach, 2 razy w tygodniu po 60 min przez 35 tygodni
– zajęcia mogą odbywać się w czasie ferii zimowych
– grupa musi mieć minimalnie 15 osób
– projekt JuniorSport nie będzie kontynuowany w roku 2017
– nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego, nieposiadający uprawnień nauczyciela WF, nie mogą brać udziału w projekcie
– projekt SKS nie wyklucza udziału nauczyciela uczestniczącego w innym projekcie finansowanym ze środków MSiT (ale inne projekty mogą tego zabraniać, co proszę bezpośrednio sprawdzić w założeniach danego projektu).