Przepisy MEN

Stanowisko resortu dotyczące zastosowania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania do obozów szkoleniowych.

Przepisy MEN