Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa standardowego sprzętu sportowego na XV Światowych Igrzyskach Polonijnych Dolny Śląsk 2011.

specyfikacja