Stypendia sportowe 2017

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Do wniosku należy załączyć:
1) program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
2) potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
3) oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
4) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;
5) oświadczenie osoby fizycznej, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
7) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę.
Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2017 roku do 31 stycznia 2017 roku w Sekretariacie

Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
50-413 Wrocław ul. Walońska 3-5,
pok. 329, III piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podpisy:
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:
1) klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
a) podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.
2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:
a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;
c) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:
1) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wypłaty przyznanego Pani/Panu stypendium sportowego.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ oraz odpowiedni co do siedziby Urząd Skarbowy.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
5) Podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest dobrowolne.
6) Informujemy również, że wypełniając wniosek o przyznanie stypendium sportowego wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).