Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na organizacji szkoleń w ramach projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegóły w załączniku.

DSnRP zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń

DSnRP zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń – formularz ofertowy

DSnRP zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń – terminarz

DSnRP Zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń – formularz cenowy