Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu Prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działania 7.2 -Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe Prawo jazdy kat. B

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Prawo jazdy kat. B

Załącznik nr 2 – formularz cenowy Prawo jazdy kat. B