Zapytanie ofertowe dotyczące kursu Menedżera sportu

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego z zakresu „Menedżer sportu” dla uczestników projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Menedżer sportu
Załącznik nr 2 – formularz cenowy Menedżer sportu
Zapytanie ofertowe Menedżer sportu