Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń projektu „Połączeni Sportem”

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Połączeni Sportem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi polegającej na wynajęciu sal szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu.

Termin składania ofert upływa 27.01.2012.

Oferta powinna być wysłana za pośrednictwem kuriera, poczty bądź złożona osobiście przez oferenta w  biurze projektu „Połączeni Sportem” otwartym w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław. Decyduje data wpływu. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na wynajem sal szkoleniowych na zajęcia grupowe i indywidualne w ramach kursu reintegracji społecznej w ramach projektu „Połączeni sportem”, numer projektu WND-POKL.07.02.01-02-095/11″

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi droga mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

 

zapytanie ofertowe sale 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

załącznik nr 1