Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń projektu „Połączeni Sportem”

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Połączeni Sportem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi polegającej na wynajęciu sal szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu.

 wynajem

Zał. nr 1 wynajem sali

Zał nr 2 wynajem sal

Termin składania ofert upływa 25.11.2011.

Oferta powinna być wysłana za pośrednictwem kuriera, poczty bądź złożona osobiście przez oferenta w  biurze projektu „Połączeni Sportem” otwartym w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław. Decyduje data wpływu. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem”Oferta na wynajem sal dla uczestników i trenerów szkoleń z reintegracji społecznej w ramach projektu „Połączeni Sportem”

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi droga mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.