Zapytanie ofertowe nr. PS.zo.04.09.2012 dotyczące realizacji usługi cateringowej

Zapytanie ofertowe nr. PS.zo.04.09.2012 dotyczące realizacji usługi cateringowej dla uczestników, trenerów i asystentów osób niepełnosprawnych kursów zawodowych „Animator ON” oraz „Technologie wykończeniowe w budownictwie” organizowanych w ramach projektu „Połączeni Sportem”

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej dla uczestników, trenerów i asystentów osób niepełnosprawnych kursów zawodowych „Animator ON”oraz „Technologie wykończeniowe w budownictwie” organizowanego w ramach projektu „Połączeni sportem” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert upływa 27.09.2012, do godz. 10.00

Oferta powinna być wysłana za pośrednictwem kuriera, poczty bądź złożona osobiście przez oferenta w biurze projektu „Połączeni Sportem” otwartym w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław. Decyduje data wpływu. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na realizację usługi cateringowej dla uczestników, trenerów i asystentów osób niepełnosprawnych kursów zawodowych „Animator ON” oraz „Technologie wykończeniowe w budownictwie” w ramach projektu „Połączeni sportem”, numer projektu WND-POKL.07.02.01-02-095/11″

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

zapytanie ofertowe catering

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PS.zo.04.09.2012

formularz ofertowy

formularz cenowy