Zapytanie ofertowe nr. PS.zo.05.09.2012 dotyczące realizacji usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych

Zapytanie ofertowe nr. PS.zo.05.09.2012 dotyczące realizacji usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne oraz zajęcia z logopedą w ramach kursu zawodowego „Pracownik Call Center” organizowanego
w ramach projektu „Połączeni Sportem”

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne oraz zajęcia z logopedą w ramach kursu zawodowego „Pracownik Call Center” organizowanego w ramach projektu „Połączeni sportem” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert upływa 27.09.2012, do godz. 10.00
Oferta powinna być wysłana za pośrednictwem kuriera, poczty bądź złożona osobiście przez oferenta w biurze projektu „Połączeni Sportem” otwartym w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław. Decyduje data wpływu. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na wynajem sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne oraz zajęcia z logopedą w ramach kursu zawodowego „Pracownik Call Center” w ramach projektu „Połączeni sportem”, numer projektu WND-POKL.07.02.01-02-095/11-1″
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

zapytanie ofertowe sale

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

formularz ofertowy

formularz cenowy