Zapytanie ofertowe nr. PS.zo.09.11.2012 dotyczące realizacji usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych

Zapytanie ofertowe nr. PS.zo.09.11.2012 dotyczące realizacji usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych na zajęcia praktyczne kursu zawodowego „Pracownik Call Center” organizowanego w ramach projektu „Połączeni Sportem”

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych na zajęcia praktyczne kursu zawodowego”Pracownik Call Center” w ramach projektu „Połączeni sportem” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin składania ofert upływa 21.11.2012, do godz. 10.00

Oferta powinna być wysłana za pośrednictwem kuriera, poczty bądź złożona osobiście przez oferenta w biurze projektu „Połączeni Sportem” otwartym w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław. Decyduje data wpływu. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na wynajem sal szkoleniowych na zajęcia praktyczne kursu zawodowego „Pracownik Call Center” w ramach projektu „Połączeni sportem”, numer projektu WND-POKL.07.02.01-02-095/11″

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

zapytanie ofertowe nr PS.zo.09.11.2012

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PS.zo.09.11.2012

formularz cenowy

formularz ofertowy