Umiem Pływać

umiemplywacmini

Dolnośląska Federacja Sportu, jako Operator Wojewódzki, jak co roku od 2014 r., realizować będzie projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program „Umiem pływać” adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zajęcia sportowe organizowane i prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.

Zajęcia nauki pływania umożliwiają  podnoszenie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności technicznych oraz wiadomości z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie.

1. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

Projekt powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ  jest adresowany do uczniów klas I –  III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Zapytania prosimy kierować pod adres mailowy: sportfederacja@gmail.com, tel. 666 871 737

Ubezpieczenie UP 2022


Kolejna edycja projektu „Umiem Pływać” ruszyła 1 lutego 2019 roku i została podzielona na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się tuż po feriach zimowych i skończy się wraz z końcem roku szkolnego – 21 czerwca, drugi etap potrwa od 2 września do 6 grudnia 2019 r.

Chęć nauki pływania zgłosiło ponad 120 Gmin i blisko 17 tys. dzieci.  W I etapie, tj. do końca czerwca 2019 roku mamy możliwość przeszkolenia ok. 6700 dzieci.

 • Projekt kierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej
 • Obejmuje zajęcia na basenie w wymiarze 20 godzin lekcyjnych lub 10 zajęć po 90 min w przypadku gmin korzystających z transportu.
 • Zajęcia mają mieć charakter pozalekcyjny i pozaszkolny.
 • Grupy liczące nie więcej niż 15 osób.

 

Dolnośląska Federacja Sportu na podstawie konkursu ogłoszonego przez MSiT była również realizatorem programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w latach
2014 – 2018  na terenie województwa dolnośląskiego.

 


Projekt „Umiem Pływać 2018” ruszył 1 lutego 2018 roku i został podzielony na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się tuż po feriach zimowych i skończy się wraz z końcem roku szkolnego – 22 czerwca, drugi etap potrwa od 1 września do 1 grudnia 2018.

Chęć nauki pływania zgłosiło 114 Gmin i blisko 16 906 dzieci.  W I etapie, tj. do końca czerwca 2018 roku mamy możliwość przeszkolenia ok. 6600 dzieci.

 • Projekt kierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej
 • Obejmuje zajęcia na basenie w wymiarze 20 godzin lekcyjnych lub 10 zajęć po 90 min w przypadku gmin korzystających z transportu.
 • Zajęcia mają mieć charakter pozalekcyjny i pozaszkolny.
 • Grupy liczące nie więcej niż 15 osób.

Dolnośląska Federacja Sportu na podstawie konkursu ogłoszonego przez MSiT była również realizatorem programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w latach 2014-2017  na terenie województwa dolnośląskiego.źródło: www.sportgame.com.pl


W roku 2014 współpracowało z nami 81 dolnośląskich Gmin. Zaangażowane w projekt zostały 32 pływalnie. Przy pomocy środków finansowych MSiT i UMWD,  dzięki wspólnej pracy Gmin, Szkół, pływalni oraz zaangażowaniu rodziców, opiekunów i instruktorów nauczyliśmy pływać prawie 8 500 dzieci. W 2015 z projektu skorzystało 9 835 dzieci ze 101 Gmin Dolnego Śląska, natomiast w roku 2016 współpracowaliśmy z 99 gminami oraz 3 stowarzyszeniami i przeszkoliliśmy 6163.


 1. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

Projekt powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ  jest adresowany do uczniów klas I –  III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

 

 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

 1. PODSTAWA PRAWNA

– Art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 405 i poz. 1356);

– Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290), które określa warunki i tryb przyznawania dofinansowania na prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych dla uczniów.

III. OPIS PROJEKTU

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, w formie zajęć sportowych dla uczniów, będzie realizowany w 2016 roku.

Minister Sportu i Turystyki rekomenduje organizowanie i prowadzenie zajęć na krytych pływalniach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie testu (arkusza sprawdzającego).


Projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.